Kancelaria Partnerska Gabrysz i Doradcy w Tychach. Bezpłatna Infolinia: 800 70 30 97

Zasiłek pogrzebowy z ZUS

Sukcesja finansowa

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby podlegającej ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, osoby pobierającej emeryturę lub rentę, osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania oraz członka rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę lub rentę.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego składa osoba, która pokryła koszty pogrzebu. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego może złożyć także pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.


Wymagane dokumenty

Osoba lub podmiot występujący o zasiłek pogrzebowy odpowiednio składa:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego na druku ZUS Z 12,
  • odpis skrócony aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzonych przez bank,
  • dokumenty potwierdzające stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa wnioskodawcy z osobą zmarłą,
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi

Wniosek o zasiłek pogrzebowy wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o zasiłek pogrzebowy.

Terminy

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

Wypłata zasiłku pogrzebowego powinna nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania prawa do zasiłku. W razie odmowy prawa do zasiłku pogrzebowego, decyzja odmowna powinna być wydana najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do odmowy prawa do zasiłku pogrzebowego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie prawa do zasiłku pogrzebowego przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

www.zus.pl

©2012 Kancelaria Partnerska Gabrysz i Doradcy. Dalsze rozpowszechnianie materiałów umieszczonych na tej stronie nie jest dozwolone.