Kancelaria Partnerska Gabrysz i Doradcy w Tychach. Bezpłatna Infolinia: 800 70 30 97

Pieniądze od rodzeństwa a podatek od spadków i darowizn

Sukcesja finansowa

Czy otrzymanie darowizny w kwocie 20.000 zł od brata jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn?

Na mocy art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków  i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.) zwalnia się od podatku nabycie m.in. w drodze darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, pod warunkiem:

  • zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, oraz
  • udokumentowania – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy czyli kwotę 9.637 zł – ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Obowiązek zgłoszenia darowizny wskazany powyżej nie obejmuje przypadków, gdy (art. 4a  ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn) :

  • wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn czyli kwoty 9.637 zł lub
  • gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

W związku z powyższym przedmiotowa darowizna kwoty 20.000 zł dokonana na rzecz brata objęta jest zwolnieniem od podatku od spadków i darowizn, jednakże po spełnieniu ww. warunków.

Krajowa Informacja Podatkowa www.mf.gov.pl

©2012 Kancelaria Partnerska Gabrysz i Doradcy. Dalsze rozpowszechnianie materiałów umieszczonych na tej stronie nie jest dozwolone.