Kancelaria Partnerska Gabrysz i Doradcy w Tychach. Bezpłatna Infolinia: 800 70 30 97

Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (3) – indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (3) – indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

14.12.2012

We wczorajszym odcinku przedstawiłem zasady oszczędzania w IKE, porównując jednocześnie korzyści podatkowe osiągane za pomocą tego instrumentu z korzyściami, jakie przynosi umieszczenie środków na lokacie. Wyliczenia wskazały, że możliwość uniknięcia podatku od zysków z kapitałów pieniężnych powoduje znaczny wzrost efektywności takiego sposobu inwestowania. IKE to przykład inwestowania pozwalającego uniknąć opodatkowania – zgodnie z wolą ustawodawcy. Korzyść w przypadku IKE jest odroczona – odczuwamy ją w przyszłości, kiedy już możemy skorzystać z ulgi podatkowej i wypłacić zgromadzone i pomnożone pieniądze. Zupełnie innego rodzaju korzyści podatkowe odniesiemy, oszczędzając pieniądze na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Nowa ulga PIT

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują rozpocząć  lub zdywersyfikować oszczędzanie z myślą o emerytalnej przyszłości.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszły w życie przygotowane przez rząd zmiany w systemie emerytalnym.  Ustawa  z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398) powołała do życia Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w skrócie IKZE,  które  uzupełnia katalog funkcjonujących   obecnie produktów w ramach tzw. III filara systemu emerytalnego.

Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (1)

Sukcesja finansowa

Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (1)
06.12.2012

Różnorodność podatków płaconych przez osoby fizyczne jest w Polsce bardzo duża. Kiedy jednak rozmawiamy o podatkach osobistych, najczęściej koncentrujemy się na podatku dochodowym od osób fizycznych. Z istnienia innych rodzajów podatków zdajemy sobie sprawę zwykle w przypadku wystąpienia jakiejś konkretnej sytuacji życiowej – przy otrzymaniu spadku czy kupnie nieruchomości. Rozmawiając z wieloma osobami, odnoszę wrażenie, że większość podatników podchodzi do podatków w sposób dość fatalistyczny – wiadomo, że są, i wiadomo, że nie można uniknąć ich płacenia. Tymczasem to tylko część prawdy o podatkach.

Współczesne systemy podatkowe konstruowane są w sposób, który w założeniu ma uniemożliwić uchylanie się od opodatkowania. Są jednak co najmniej trzy przyczyny, dla których zawsze będzie możliwe legalne działanie zmierzające do zmniejszania obciążeń podatkowych.

Podatek od spadków i darowizn – posłowie proponują likwidację ulg

Sukcesja finansowa

Z końcem sierpnia do konsultacji społecznych trafił poselski (zgłoszony przez Ruch Palikota) projekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn. Projektodawcy chcą zlikwidować obecny system ulg i obniżyć stawki podatku.

Sprzedaż nieruchomości w 2013 r. a podatek PIT

Sukcesja finansowa

Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci się w przypadku: uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zasady rozliczeń podatku dochodowego z odpłatnego zbycia nieruchomości

Zasady rozliczenia, wysokość opodatkowania i możliwość skorzystania z ulg podatkowych przy odpłatnym zbyciu nieruchomości i praw majątkowych zależą od daty nabycia (wybudowania) zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego. To skutek dwóch zmian przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pierwsza zmiana weszła w życie 1 stycznia 2007 r., druga obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.

Data nabycia (wybudowania)
zbywanych odpłatnie nieruchomości
i praw majątkowych
w okresie
od 1 stycznia 2007 r.
do 31 grudnia 2008 r.
od 1 stycznia 2009 r.
Do opodatkowania dochód
(przychód - koszty)
dochód
(przychód - koszty)
Podatek 19% dochodu 19% dochodu
Ulgi i zwolnienia1 tzw. ulga
meldunkowa2
tzw. ulga
mieszkaniowa (nowa)3

1 Ulgi i zwolnienia zostały opisane w dalszej części broszury.

2 art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.

3 art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Zasady opodatkowania spadków i darowizn

Sukcesja finansowa

Otrzymanie darowizny lub nabycie spadku wiąże się z obowiązkiem podatkowym. Jeżeli więc otrzymałeś darowiznę lub nabyłeś spadek, sprawdź, czy przysługuje Ci zwolnienie z podatku.

OPODATKOWANIE SPADKÓW

1. Kto podlega obowiązkowi podatkowemu?

Osoby fizyczne, które nabyły majątek w drodze spadku, w przypadku gdy jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku.

Obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

Pieniądze od rodzeństwa a podatek od spadków i darowizn

Sukcesja finansowa

Czy otrzymanie darowizny w kwocie 20.000 zł od brata jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn?

Na mocy art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków  i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.) zwalnia się od podatku nabycie m.in. w drodze darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, pod warunkiem:

Zgłoszenie o nabyciu spadku po terminie a zwolnienie z podatku dla najbliższych.

Sukcesja finansowa

Z uzasadnienia: Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zwolnienia podatkowego w terminie 6 miesięcy (z uwzględnieniem wyjątku z art. 4a ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn) powoduje jego wygaśnięcie, a w konsekwencji utratę prawa do zwolnienia od podatku. Charakter materialny terminu wprowadzonego w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy wyklucza przywrócenie w wypadku jego uchybienia. Jak wynika bowiem z art. 162 § 4 Ordynacji podatkowej instytucję przywrócenia terminu stosuje się wyłącznie do terminów procesowych, a więc nie do terminu przewidzianego w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej.

Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (2) – Indywidualne Konta Emerytalne (IKE)

Sukcesja finansowa

Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (2) – Indywidualne Konta Emerytalne (IKE)

13.12.2012

Podatkowe działania optymalizacyjne w przypadku przedsiębiorców mogą mieć bardzo szeroki charakter. Dochody osobiste nie poddają się tak łatwo optymalizacji, ale jak wspomniałem w poprzednim odcinku cyklu, i w tym obszarze są możliwości, których nie należy lekceważyć. Jak to zwykle bywa, na podatkach bardziej mogą zaoszczędzić osoby uzyskujące stosunkowo wysokie dochody, lecz osoby te płacą również w ciągu roku dużo wyższe podatki bezpośrednie i pośrednie. Dzisiaj omówię pierwszy z instrumentów optymalizacyjnych – oszczędzanie w formie indywidualnego konta emerytalnego (IKE).

IKE kojarzy się najczęściej z oszczędzaniem na emeryturę, jednak cel oszczędzania może być dowolny – sposób wypłaty środków jest bardzo zróżnicowany. Korzyść podatkowa, jaką uzyskujemy w przypadku IKE, jest odłożona w czasie (w przeciwieństwie do IKZE, które omówię jutro, gdzie korzyść jest natychmiastowa). Dodatkowo korzyść ta jest przewidywalna i definitywna. Oznacza to, że w sytuacji, w której zachowamy warunki określone w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, możemy z pewnością stwierdzić, że zgromadzone środki nie zostaną opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych (tzw. podatkiem Belki) w momencie ich wypłaty.

Spadek a ulga mieszkaniowa. Kto zyska najwięcej?

W dwóch poprzednich artykułach, które dotyczyły podatku od spadku, wskazaliśmy sytuacje, które zgodnie z przepisami uprawniają spadkobierców ustawowych lub testamentowych do ulg podatkowych od nabytych składników majątku spadkodawcy. Owe zwolnienia najczęściej dotyczyły osób dziedziczących w kręgu najbliższej rodziny zmarłego.

W konkretnych okolicznościach i po spełnieniu warunków określonych w ustawie, osoby, których nie łączy ze spadkodawcą stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa (zaliczani są do III grupy podatkowej) mogą skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej.  Jednocześnie należy pamiętać, że prawo to przysługuje także spadkobiercom z I i II grupy podatkowej.

Prawa autorskie i gospodarstwo rolne – spadek bez podatku.

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy, że dziedziczenie rzeczy i praw majątkowych wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu w urzędzie skarbowym i zapłaceniem podatku. Przedstawiliśmy zasady i okoliczności, w których najbliższa rodzina zostaje zwolniona z tego zobowiązania oraz reguły rachunkowe dotyczące obliczenia podatku od spadku, który otrzymały dalsza rodzina lub osoby obce. Podkreślenia wymagają sytuacje, w których bez względu na stopień pokrewieństwa i wartość majątku spadkowego lub jego części, wybrane składniki spadku nie podlegają podatkowi. Zasadniczym aktem prawnym, który reguluje tę kwestię jest Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Darowizna od osoby obcej – ile zapłacę podatku?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której projektantka mody i właścicielka butiku Dorota, podarowała swojej najlepszej pracownicy, księgowej Annie suknię wieczorową, ozdobioną drogimi kamieniami o łącznej wartości 40 tys. zł. W tym celu kobiety podpisały umowę darowizny. Czy Anna będzie musiała zapłacić podatek od darowizny, a jeżeli tak, to w jakiej będzie on wysokości?

Odpowiedź jest twierdząca – obdarowana będzie zobowiązana do zapłaty podatku w wysokości 5 786,30 zł.

Dlaczego?

Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE (II filar) – kiedy i jaki zapłacimy podatek?

Od 1999 roku obowiązuje w Polsce system emerytalny, który składa się z trzech segmentów zwanych filarami. Jednym z nich jest Otwarty Fundusz Emerytalny (II filar) zarządzany przez prywatne instytucje, których zadaniem jest pomnażanie wpłacanych składek na indywidualnych rachunkach imiennych swoich członków. Przynależność do OFE jest obowiązkowa dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku. Każda taka osoba ma prawo wybrać sobie fundusz do którego chce przystąpić, a w przypadku braku takiej decyzji zostaje przydzielona do OFE w drodze losowania. Zebrany kapitał w takim funduszu ma być uzupełnieniem emerytury wypłacanej z I filaru. Co stanie się ze zgromadzonymi pieniędzmi, gdy ktoś nie dożyje emerytury?

Konsekwencją śmierci danej osoby jest ustanie członkostwa w Otwartym Funduszu Emerytalnym, co prowadzi do podziału i wypłaty środków zgromadzonych przez cały okres członkostwa.

Spokojna starość i bezpieczna przyszłość, czyli o umowie dożywocia i podatkach

Często żyjący samotnie rodzic zastanawia się nad przekazaniem domu lub mieszkania swojemu dziecku. Jedną z możliwości, którą może wziąć pod uwagę jest darowizna. Ze względu na to, że dokonuje się jej za życia i skutkiem jest wyzbycie się prawa własności, wiele osób waha się przed podjęciem takiej decyzji.  Istotne znaczenie ma tu obawa przed wyłączeniem prawa  zamieszkiwania do końca życia w darowanej nieruchomości. Ten stan niepewności zazwyczaj wynika z trudnych i niejasnych relacji rodzinnych. Dlatego alternatywą, która umożliwi realizację zamiarów jest umowa dożywocia.

Pożyczki i ich opodatkowanie

Czasami zdarza się tak, że domowy lub firmowy „portfel” potrzebuje wsparcia finansowego. Łatwym i szybkim sposobem otrzymania zastrzyku gotówki jest pożyczka. W zależności od okoliczności, ta forma podreperowania budżetu odbywa się często między osobami z najbliższej rodziny. Kodeks cywilny (KC) w artykule 720 reguluję pożyczkę jako umowę, w której „dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę sama ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”.

Otrzymałem samochód i mieszkanie w spadku. Ile zapłacę podatku?

Każdy spadkobierca będący osobą fizyczną, który nabywa spadek w drodze dziedziczenia zostaje zobowiązany do zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Wejście w życie zmian w prawie 1 stycznia 2007 roku, a dokładniej Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, spowodowało, że osoby z kręgu najbliższej rodziny mogą liczyć na zwolnienie z płacenia daniny na rzecz państwa po spełnieniu określonych warunków. Niezależną przesłanką tego, by skorzystać z tego uprawnienia jest śmierć spadkodawcy po 1 stycznia 2007 roku. W przypadku osób z dalszej rodziny i osób obcych obciążenie podatkiem zależeć będzie od stopnia pokrewieństwa ze zmarłym. Im bliższe, tym zobowiązanie do zapłaty niższe.

©2012 Kancelaria Partnerska Gabrysz i Doradcy. Dalsze rozpowszechnianie materiałów umieszczonych na tej stronie nie jest dozwolone.