Kancelaria Partnerska Gabrysz i Doradcy w Tychach. Bezpłatna Infolinia: 800 70 30 97

Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (3) – indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (3) – indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

14.12.2012

We wczorajszym odcinku przedstawiłem zasady oszczędzania w IKE, porównując jednocześnie korzyści podatkowe osiągane za pomocą tego instrumentu z korzyściami, jakie przynosi umieszczenie środków na lokacie. Wyliczenia wskazały, że możliwość uniknięcia podatku od zysków z kapitałów pieniężnych powoduje znaczny wzrost efektywności takiego sposobu inwestowania. IKE to przykład inwestowania pozwalającego uniknąć opodatkowania – zgodnie z wolą ustawodawcy. Korzyść w przypadku IKE jest odroczona – odczuwamy ją w przyszłości, kiedy już możemy skorzystać z ulgi podatkowej i wypłacić zgromadzone i pomnożone pieniądze. Zupełnie innego rodzaju korzyści podatkowe odniesiemy, oszczędzając pieniądze na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (2) – Indywidualne Konta Emerytalne (IKE)

Sukcesja finansowa

Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (2) – Indywidualne Konta Emerytalne (IKE)

13.12.2012

Podatkowe działania optymalizacyjne w przypadku przedsiębiorców mogą mieć bardzo szeroki charakter. Dochody osobiste nie poddają się tak łatwo optymalizacji, ale jak wspomniałem w poprzednim odcinku cyklu, i w tym obszarze są możliwości, których nie należy lekceważyć. Jak to zwykle bywa, na podatkach bardziej mogą zaoszczędzić osoby uzyskujące stosunkowo wysokie dochody, lecz osoby te płacą również w ciągu roku dużo wyższe podatki bezpośrednie i pośrednie. Dzisiaj omówię pierwszy z instrumentów optymalizacyjnych – oszczędzanie w formie indywidualnego konta emerytalnego (IKE).

IKE kojarzy się najczęściej z oszczędzaniem na emeryturę, jednak cel oszczędzania może być dowolny – sposób wypłaty środków jest bardzo zróżnicowany. Korzyść podatkowa, jaką uzyskujemy w przypadku IKE, jest odłożona w czasie (w przeciwieństwie do IKZE, które omówię jutro, gdzie korzyść jest natychmiastowa). Dodatkowo korzyść ta jest przewidywalna i definitywna. Oznacza to, że w sytuacji, w której zachowamy warunki określone w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, możemy z pewnością stwierdzić, że zgromadzone środki nie zostaną opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych (tzw. podatkiem Belki) w momencie ich wypłaty.

Nowa ulga PIT

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują rozpocząć  lub zdywersyfikować oszczędzanie z myślą o emerytalnej przyszłości.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszły w życie przygotowane przez rząd zmiany w systemie emerytalnym.  Ustawa  z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398) powołała do życia Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w skrócie IKZE,  które  uzupełnia katalog funkcjonujących   obecnie produktów w ramach tzw. III filara systemu emerytalnego.

Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (1)

Sukcesja finansowa

Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (1)
06.12.2012

Różnorodność podatków płaconych przez osoby fizyczne jest w Polsce bardzo duża. Kiedy jednak rozmawiamy o podatkach osobistych, najczęściej koncentrujemy się na podatku dochodowym od osób fizycznych. Z istnienia innych rodzajów podatków zdajemy sobie sprawę zwykle w przypadku wystąpienia jakiejś konkretnej sytuacji życiowej – przy otrzymaniu spadku czy kupnie nieruchomości. Rozmawiając z wieloma osobami, odnoszę wrażenie, że większość podatników podchodzi do podatków w sposób dość fatalistyczny – wiadomo, że są, i wiadomo, że nie można uniknąć ich płacenia. Tymczasem to tylko część prawdy o podatkach.

Współczesne systemy podatkowe konstruowane są w sposób, który w założeniu ma uniemożliwić uchylanie się od opodatkowania. Są jednak co najmniej trzy przyczyny, dla których zawsze będzie możliwe legalne działanie zmierzające do zmniejszania obciążeń podatkowych.

Program inwestycyjny Multibonus

Kancelaria Partnerska Gabrysz i Doradcy oraz serwis podatki.biz. przedstawiają program, który warto wziąć pod uwagę przy planowaniu Sukcesji Finansowej.

Multibonus to przygotowane przez AVIVA nowoczesne połączenie ochrony ubezpieczeniowej z możliwością inwestowania w fundusze zarządzane przez renomowane Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych : Aviva Investors, Skarbiec, ING, Quercus, PZU, Noble Fund, Copernicus, Union Investment, Investors.

Adresaci oferty:

Wymagający klienci, którzy posiadają kapitał i poszukują skutecznych możliwości efektywnego pomnażania go w długim okresie czasu.

Klientem może zostać osoba fizyczna lub firma, która dokona wpłaty co najmniej 20.000 zł. Przy zawieraniu umowy nie ma konieczności wykonywania badań medycznych.

Komentarz Aviva Investors do sytuacji na rynkach finansowych po ogłoszeniu planów reformy OFE

Warszawa, dnia 6.09.2013 r.

Reforma Otwartych Funduszy Emerytalnych była niewątpliwie najważniejszym tematem dla polskiego rynku finansowego w ciągu ostatnich kilku miesięcy, obok propozycji zarządu Rezerwy Federalnej USA ograniczenia programu luzowania polityki monetarnej, tzw. QE3. 4 sierpnia odbyła się długo wyczekiwana konferencja premiera Donalda Tuska, podczas której została przedstawiona ostateczna propozycja zmian funkcjonowania OFE. To, co zostało przedstawione na konferencji nie stanowiło istotnego zaskoczenia dla uczestników rynku finansowego, ponieważ elementy propozycji były już wcześniej znane. W międzyczasie pojawiło się jednak wiele pogłosek oraz spekulacji, stąd długie oczekiwanie wywołało nieco przesadzoną, negatywną reakcję, zarówno na rynku kapitałowym jak i rynku dłużnym.

Należy również zauważyć, że polski rynek wciąż pozostaje pod silną presją czynników globalnych. Wspomniane już plany ograniczenia QE3 powodują istotny wzrost zmienności na rynku oraz spadek cen obligacji na rynkach bazowych, takich jak USA oraz Niemcy, co w konsekwencji przekłada również się na spadek cen na polskim rynku długu. Do tego dochodzi zagrożenie konfliktem na Bliskim Wschodzie, spowodowane możliwością interwencji zbrojnej w Syrii. Oba te czynniki potęgują odpływ środków z rynków wschodzących, a także odwrót inwestorów w stronę aktywów uważanych za bezpieczne.

Wracając do samej reformy emerytalnej pozwoliliśmy sobie podsumować najważniejsze, znane na obecną chwilę założenia tej reformy oraz przybliżyć nasze zdanie na temat implikacji, jakie będą one niosły dla polskiego rynku.

Główne założenia reformy emerytalnej:

Brak nacjonalizacji części akcyjnej aktywów, będących obecnie w posiadaniu OFE. Obecne aktywa akcyjne nie zostaną przeniesione do ZUS.
Część obligacyjna, które są w posiadania OFE zostanie w całości przeniesiona do ZUS, wg stanu na dzień 31.12.2012 r., co stanowi około 51,5% aktywów OFE. Obligacje zostaną zamienione na przyszłe wierzytelności.
Pozostanie w OFE będzie całkowicie dobrowolne natomiast domyślność pozostanie po stronie ZUS. Każdy ubezpieczony będzie miał 3 miesiące na podjęcie decyzji, przy czym brak decyzji będzie oznaczał zgodę na odprowadzenie całości składki emerytalnej do ZUS. Decyzja ta dotyczyć będzie wyłącznie nowych składek, a nie tych już zgromadzonych w funduszach emerytalnych.
W przypadku chęci pozostania w OFE, składka do funduszu emerytalnego będzie wynosiła 2,92%.
Wprowadzony zostanie mechanizm, tzw. „suwaka”. Na 10 lat przed emeryturą zgromadzone w OFE środki będą stopniowo przenoszone do ZUS w proporcji 1/10 zgromadzonych środków każdego roku. Oznacza to, że wypłatami emerytur będzie się zajmował tylko i wyłącznie ZUS.
Zostaną obniżone opłaty dla funduszy od przekazywanej składki emerytalnej oraz opłaty za zarządzanie.
Zliberalizowane zostaną polityki inwestycyjne OFE. Oznacza, to że będą one miały większą swobodę w inwestowaniu zgromadzonych środków natomiast będą miały zakaz inwestowania w obligacje skarbowe lub gwarantowane przez skarb państwa.
Implikacje dla rynków finansowych

Z punktu widzenia rynku akcyjnego nie jest to najkorzystniejsze rozwiązanie natomiast należy podkreślić, iż mogło zostać wybrane rozwiązanie gorsze, stąd naszym zdaniem reakcja inwestorów na rynku kapitałowym była nieco przesadzona. Jeden z najważniejszych punktów reformy zakłada, że część akcyjna aktywów pozostanie w ramach funduszu. Oznacza to, że w krótkim terminie nie spodziewamy się zwiększonej podaży ze strony OFE, która mogłaby spowodować gwałtowną przecenę na giełdzie. Obecny spadek zniósł niespodziewany wzrost sierpniowy warszawskiej giełdy, który miał miejsce wbrew tendencjom globalnym. W najbliższym okresie najważniejsze punktu widzenia zachowania się giełd światowych, a także i Polskiej będą wydarzenia związane ze zbliżającym się posiedzeniem Rezerwy Federalnej, na której zostaną przedstawione plany, co do jej polityki monetarnej. Ważne będą także decyzje związane z konfliktem w Syrii. Są to jednak czynniki o charakterze globalnym. W dłuższej perspektywie istotny może się okazać mechanizm, tzw. „suwaka”. Przenoszenie składek na 10 lat przed emeryturą może spowodować pewną presję podażową ze strony funduszy emerytalnych jednak jej siła jest trudna do oszacowania na obecną chwilę bez znajomości procentowej ilości ubezpieczonych, które zdecydują się pozostać OFE. Mimo to, w dłuższej perspektywie wpływ zmian na rynek akcji będzie negatywny ale z efektem rozłożonym na wiele lat.

Z punktu widzenia rynku długu należy zaznaczyć, że fundusze emerytalne były bardzo dużym graczem w tym obszarze. Stanowiły one szeroką bazę krajowych inwestorów instytucjonalnych, pełniących funkcję stabilizującą w chwilach niepokoju. Odebranie im całości części obligacyjnej sprawi, że istotnie wzrośnie udział podmiotów zagranicznych w polskim długu. Konsekwencją takiej reformy będzie również obniżenie płynności oraz głębokości rynku obligacji. W tej sytuacji wzrosnąć może premia za ryzyko. Z drugiej strony reforma w tej postaci ma również swoje dobre strony. Najważniejszą z nich jest fakt, że umorzenie całości części obligacyjnej zdecydowanie poprawi wskaźnik długu publicznego do Produktu Krajowego Brutto. Poprawa wskaźnika wyniesie około 8 pkt. proc. i przyczyni się do większej stabilności fiskalnej. Obniżone zostaną ponadto progi ostrożnościowe. Efekty fiskalne reformy powinny więc być pozytywnie odebrane przez rynki zagraniczne.

Marek Przybylski

Prezes Zarządu Aviva Investors Poland TFI SA

Źródło: www.aviva.pl

 

Podatek od spadków i darowizn – posłowie proponują likwidację ulg

Sukcesja finansowa

Z końcem sierpnia do konsultacji społecznych trafił poselski (zgłoszony przez Ruch Palikota) projekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn. Projektodawcy chcą zlikwidować obecny system ulg i obniżyć stawki podatku.

Sprzedaż nieruchomości w 2013 r. a podatek PIT

Sukcesja finansowa

Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci się w przypadku: uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zasady rozliczeń podatku dochodowego z odpłatnego zbycia nieruchomości

Zasady rozliczenia, wysokość opodatkowania i możliwość skorzystania z ulg podatkowych przy odpłatnym zbyciu nieruchomości i praw majątkowych zależą od daty nabycia (wybudowania) zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego. To skutek dwóch zmian przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pierwsza zmiana weszła w życie 1 stycznia 2007 r., druga obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.

Data nabycia (wybudowania)
zbywanych odpłatnie nieruchomości
i praw majątkowych
w okresie
od 1 stycznia 2007 r.
do 31 grudnia 2008 r.
od 1 stycznia 2009 r.
Do opodatkowania dochód
(przychód - koszty)
dochód
(przychód - koszty)
Podatek 19% dochodu 19% dochodu
Ulgi i zwolnienia1 tzw. ulga
meldunkowa2
tzw. ulga
mieszkaniowa (nowa)3

1 Ulgi i zwolnienia zostały opisane w dalszej części broszury.

2 art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.

3 art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS

Sukcesja finansowa

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby podlegającej ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, osoby pobierającej emeryturę lub rentę, osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania oraz członka rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę lub rentę.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego składa osoba, która pokryła koszty pogrzebu. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego może złożyć także pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Ubezpieczenie w podróży: Sporty ekstremalne i sporty wysokiego ryzyka

Z roku na rok wzrasta liczba osób, którym tradycyjna turystyka już nie wystarcza. Coraz częściej znudzeni biernym wypoczynkiem nad morzem, zmęczeni pracą i codziennością poszukujemy nowych wrażeń. Pragniemy spróbować czegoś nowego i ekscytującego, czasami wręcz niebezpiecznego. Szereg biur turystycznych ma już w swojej ofercie oprócz standardowej turystyki krajoznawczo-wypoczynkowej, również wyjazdy dla osób poszukujących większej dawki adrenaliny, podczas których uczestnicy mogą uprawiać różnego rodzaju sporty, również te ekstremalne lub związane z wysokim ryzykiem. Osoby decydujące się taki wyjazd, nie mogą zapomnieć o wykupieniu odpowiedniej tzn. poszerzonej polisy ubezpieczeniowej. Ponieważ z reguły w standardowej polisie uwzględnione jest tylko amatorskie uprawianie sportu, istotnym przy wyborze ubezpieczenia jest fakt, jak ubezpieczyciel traktuje uprawiany przez nas rodzaj aktywności oraz rozróżnienie terminu „sporty ekstremalne” oraz „sporty wysokiego ryzyka”.

Zasady opodatkowania spadków i darowizn

Sukcesja finansowa

Otrzymanie darowizny lub nabycie spadku wiąże się z obowiązkiem podatkowym. Jeżeli więc otrzymałeś darowiznę lub nabyłeś spadek, sprawdź, czy przysługuje Ci zwolnienie z podatku.

OPODATKOWANIE SPADKÓW

1. Kto podlega obowiązkowi podatkowemu?

Osoby fizyczne, które nabyły majątek w drodze spadku, w przypadku gdy jego wartość przekracza kwotę wolną od podatku.

Obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

Ubezpieczenie turystyczne – podstawowe zasady

Nieprzewidziane i nagłe wydarzenia mogą zepsuć cały urlop. Podczas wyjazdów zdarzają się kradzieże, zniszczenie lub zgubienie bagażu, zniszczenie sprzętu turystycznego czy wreszcie nagłe choroby. Może też zdarzyć się tak, że w ostatniej chwili będziemy zmuszeni odwołać rezerwację hotelu lub bilet lotniczy.

Od wszystkich tego typu wypadków chroni nas polisa turystyczna. Za niewielką cenę mamy gwarancję, że ubezpieczyciel zwróci nam koszty pomocy lekarskiej.

Pieniądze od rodzeństwa a podatek od spadków i darowizn

Sukcesja finansowa

Czy otrzymanie darowizny w kwocie 20.000 zł od brata jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn?

Na mocy art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków  i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.) zwalnia się od podatku nabycie m.in. w drodze darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, pod warunkiem:

Zmiany w przepisach emerytalnych od 1 stycznia 2013 r.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2012 r., poz. 637), nowelizujące wiele regulacji z zakresu m.in. zaopatrzenia emerytalnego.

Najistotniejsze zmiany polegają m.in. na:

Zgłoszenie o nabyciu spadku po terminie a zwolnienie z podatku dla najbliższych.

Sukcesja finansowa

Z uzasadnienia: Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zwolnienia podatkowego w terminie 6 miesięcy (z uwzględnieniem wyjątku z art. 4a ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn) powoduje jego wygaśnięcie, a w konsekwencji utratę prawa do zwolnienia od podatku. Charakter materialny terminu wprowadzonego w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy wyklucza przywrócenie w wypadku jego uchybienia. Jak wynika bowiem z art. 162 § 4 Ordynacji podatkowej instytucję przywrócenia terminu stosuje się wyłącznie do terminów procesowych, a więc nie do terminu przewidzianego w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej.

Poradnik cz.1: Zostajesz spadkobiercą i co dalej?

Poradnik cz. I. Zostajesz spadkobiercą i co dalej …?Poznaj 23 kroki sukcesji finansowej.

Wstęp

Krok: 1.         Szpital/pogotowie ratunkowe

Krok: 2.         Zakład pogrzebowy

Krok: 3.         Urząd stanu cywilnego

Krok: 4.         Kościół/Zakład pogrzebowy

Krok: 5.         Zakład pracy

Krok: 6.         Zakład ubezpieczeń Społecznych ZUS Wniosek ZUS Z-12

Krok: 7.         ZUS – Renta Rodzinna

Krok: 8.         Towarzystwa ubezpieczeń ogólnych i na życie 

Krok: 9.         Zakład pracy : Odprawa pośmiertna

Krok: 10.       Bank : Karty Kredytowe

Krok: 11.       Bank : Konta, lokaty i rachunki, zeznanie podatkowe SD-Z2/SD-3

Krok: 12.       Bank: Kredyty i poręczenia

Krok: 13.       Przedsiębiorstwa dostarczające media : gaz, elektryczność, wodę oraz operatorzy komórkowi, internetowi, telewizji

Krok: 14.       Spółdzielnia mieszkaniowa

Krok: 15.       Najem lokalu mieszkalnego

Krok: 16.       Notariusz : Akt poświadczenia dziedziczenia

Krok: 17.       Sąd: Postanowienie o nabyciu spadku

Krok: 18.       Sąd – Wydział Ksiąg Wieczystych

Krok: 19.       Wydział komunikacji

Krok: 20.       Otwarty Fundusz Emerytalny (II FILAR) i subkonto ZUS

Krok: 21.       Bank – Środki pieniężne na rachunkach i lokatach

Krok: 22.       Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Krok: 23.       Urząd Skarbowy.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (2) – Indywidualne Konta Emerytalne (IKE)

Sukcesja finansowa

Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (2) – Indywidualne Konta Emerytalne (IKE)

13.12.2012

Podatkowe działania optymalizacyjne w przypadku przedsiębiorców mogą mieć bardzo szeroki charakter. Dochody osobiste nie poddają się tak łatwo optymalizacji, ale jak wspomniałem w poprzednim odcinku cyklu, i w tym obszarze są możliwości, których nie należy lekceważyć. Jak to zwykle bywa, na podatkach bardziej mogą zaoszczędzić osoby uzyskujące stosunkowo wysokie dochody, lecz osoby te płacą również w ciągu roku dużo wyższe podatki bezpośrednie i pośrednie. Dzisiaj omówię pierwszy z instrumentów optymalizacyjnych – oszczędzanie w formie indywidualnego konta emerytalnego (IKE).

IKE kojarzy się najczęściej z oszczędzaniem na emeryturę, jednak cel oszczędzania może być dowolny – sposób wypłaty środków jest bardzo zróżnicowany. Korzyść podatkowa, jaką uzyskujemy w przypadku IKE, jest odłożona w czasie (w przeciwieństwie do IKZE, które omówię jutro, gdzie korzyść jest natychmiastowa). Dodatkowo korzyść ta jest przewidywalna i definitywna. Oznacza to, że w sytuacji, w której zachowamy warunki określone w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, możemy z pewnością stwierdzić, że zgromadzone środki nie zostaną opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych (tzw. podatkiem Belki) w momencie ich wypłaty.

Dziedziczenie przedsiębiorstwa, czyli o zmianie własności firmy. Kto oraz ile otrzyma i kogo musisz spłacić?

Każdy przedsiębiorca dba o bezpieczeństwo firmy. To jego dorobek życia, tworzony z myślą o przyszłości rodziny. Niestety zdarza się tak, że życie (lub raczej przedwczesna śmierć) niweczy wizję rozwoju firmy oraz wszelkie plany na przyszłość. Niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej, czy to w formie indywidualnej czy w formie spółki osobowej lub kapitałowej, śmierć właściciela bądź wspólnika może być przyczyną niepowetowanych strat oraz źródłem nieprawidłowego funkcjonowania firmy. Istnieje wiele rozwiązań, które mogą uchronić od problemów. By jednak znaleźć to właściwe, warto poznać podstawowe zasady prawne obowiązujące w tym zakresie.

Jak przyjąć, a jak odrzucić spadek? Odpowiedzialność za długi spadkowe.

Spadek to nie tylko potencjalne korzyści materialne, ale także zobowiązania. Otrzymanie domu i samochodu, połączone z kilkoma niespłaconymi przez spadkodawcę kredytami może być tak dotkliwe dla spadkobiercy, że stanie się przyczyną jego katastrofy finansowej. Prawo spadkowe przewiduje w tym zakresie rozwiązania, które są warte poznania – ich znajomość może uchronić przed niechcianymi zobowiązaniami odziedziczonymi po zmarłym, zarówno na mocy ustawy jak i testamentu.

Planowanie spadkowe – spadek, czyli co?

Każdy z nas może stać się spadkobiercą, czyli osobą, która otrzyma spadek po zmarłej osobie.  Dziedzicząc po spadkodawcy wejdziemy w jego sytuacją prawną. Jak? Sposoby są dwa: na mocy ustawy lub na mocy testamentu spadkodawcy. Warto przede wszystkim uświadomić sobie, że spadek to nie tylko majątek, potencjalny zysk materialny, ale także długi oraz inne zobowiązania. Więcej informacji Spadek: radość czy problemy – dziedziczenie długów

Zachowek prawem najbliższych?

Sukcesja finansowa

Niewątpliwie testament służy realizacji woli testatora, który sporządził go na wypadek swojej śmierci. Spadkodawca swobodnie i bez wszelkich ograniczeń może przekazać majątek wybranym osobom. Jednak prawo stwarza pewne uprawnienie do spadku członkom najbliższej rodziny, którzy zostali pozbawieni w testamencie wszelkich korzyści z majątku zmarłego. Wyobraźmy sobie następujący przypadek.

Planowanie spadkowe to coś więcej niż testament. Czy warto go sporządzić?

Bezpieczną, wygodną i niedrogą formą decydowania o losie naszego majątku na wypadek śmierci jest testament. Niewątpliwie najczęściej sporządzane dokumenty to oświadczenia złożone w formie pisemnej (własnoręcznie) i notarialnej. Ze względu na ich powszechny charakter omówimy je w tym artykule szczegółowo.

Śmierć wspólnika w spółce jawnej. Musisz spłacić jego spadkobierców.

W budowanie firmy wkładane jest wiele wysiłku i poświęcenia. Jednak nie zawsze rozważana jest każdą ewentualność, która może dotyczyć spółki i jej wspólników. Należy odpowiedzieć sobie na dwa ważne pytania, które pojawią się w sytuacji przedwczesnej śmierci wspólnika spółki jawnej: czy firma jest zabezpieczona prawnie i finansowo na wypadek takiego zdarzenia oraz czy będzie w stanie działać bez problemów? Zagrożenie, które pojawia się w chwili śmierci wspólnika spółki jawnej może dotyczyć wielu przedsiębiorców, na co wyraźnie wskazują statystyki.

Spadek: radość czy problemy – dziedziczenie długów

Naturalną przyczyną tego, że dziedziczymy i otrzymujemy spadek jest utrata życia przez kogoś bliskiego. Pod wpływem silnych przeżyć oraz trudnej sytuacji zapominamy często o wszystkich konsekwencjach z tym związanych.

Spadek zazwyczaj kojarzymy z dobrami materialnymi, pewnymi korzyściami, często nie zdając sobie sprawy, że jesteśmy także spadkobiercami obowiązków, czyli po prostu długów. Zazwyczaj takich, o których istnieniu nie słyszeliśmy za życia spadkodawcy. Kodeks cywilny (KC) w artykule 922 stanowi, iż gdy dziedziczymy, stajemy się spadkobiercami prawnych obowiązków.

Odziedziczyłem kredyt w spadku. Czy muszę go spłacić?

Inspiracją tego artykułu jest często stawiane pytanie – nasi Klienci chcą wiedzieć, czy będą zobowiązani do spłaty kredytu na wypadek śmierci osoby bliskiej, która go zaciągnęła?

Ludzie mają różne potrzeby i marzenia. Ktoś planuje wyjechać na wakacje do Indii,  część osób pragnie wyremontować mieszkanie, inne zamierzają kupić samochód. Jest oczywiste, że dla realizacji tych celów potrzebne są pieniądze, nie zawsze dostępne na domowym koncie bankowym. Niezbędne i brakujące środki pieniężne zazwyczaj pozyskiwane są w postaci kredytów.

„Żyję w wolnym związku”. Twój partner nie dziedziczy!

Małżeństwo bez obrączki to w XXI wieku popularna forma życia na własny rachunek, bez zobowiązań i bez formalności. Między konkubinatem a związkiem małżeńskim istnieje pewna zasadnicza różnica dotycząca spadkobrania, którą omawiam w dzisiejszym artykule. Sprowadza się ona do możliwości dziedziczenia ustawowo w przypadku małżonków, gdy nastąpi śmierć jednego z nich i braku takiego prawa w identycznej sytuacji osób żyjących w wolnych związkach.
Problem jest o tyle istotny, iż dotyczy także osób zaręczonych, ponieważ w świetle prawa polskiego zaręczyny nie mają żadnego znaczenia prawnego. Ponadto prawo spadkowe nie przewiduje dziedziczenia ustawowego w przypadku związków homoseksualnych.

Komu po Twojej śmierci, bank przekaże pieniądze zgromadzone na koncie?

Polacy z każdym rokiem częściej i chętniej korzystają z usług banków. Przejawia się to między innymi stałym wzrostem liczby otwieranych kont bankowych. Zgodnie z raportem z 2010 r. Narodowego Banku Polskiego, 78% Polaków ma chociaż jedno konto bankowe. Jeżeli zostanie uwzględniona liczba dorosłych osób uprawnionych w ostatnich wyborach do głosowania tj. 30,76 mln to otrzymamy liczbę ok. 24 mln istniejących kont bankowych.

Spadek a ulga mieszkaniowa. Kto zyska najwięcej?

W dwóch poprzednich artykułach, które dotyczyły podatku od spadku, wskazaliśmy sytuacje, które zgodnie z przepisami uprawniają spadkobierców ustawowych lub testamentowych do ulg podatkowych od nabytych składników majątku spadkodawcy. Owe zwolnienia najczęściej dotyczyły osób dziedziczących w kręgu najbliższej rodziny zmarłego.

W konkretnych okolicznościach i po spełnieniu warunków określonych w ustawie, osoby, których nie łączy ze spadkodawcą stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa (zaliczani są do III grupy podatkowej) mogą skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej.  Jednocześnie należy pamiętać, że prawo to przysługuje także spadkobiercom z I i II grupy podatkowej.

Czy śmierć wspólnika dwuosobowej spółki cywilnej zawsze oznacza jej rozwiązanie?

Rodzinne firmy najczęściej prowadzone są w formie spółek cywilnych. Biznes mogą prowadzić małżonkowie, rodzeństwo, ojciec z synem itd. Tam, gdzie wspólnikami są tylko dwie osoby, w przypadku niespodziewanego zdarzenia, jakim niewątpliwie jest śmierć jednego ze wspólników powstaje istotny problem w kontekście kontynuacji prowadzenia działalności w formie takiej spółki. To problem bardzo częsty – wystarczy spojrzeć na statystyki.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce istnieje 587 tys. 629 spółek ogółem, z czego cywilne stanowią 274 tys. 228, czyli prawie 47% wszystkich spółek.
W województwie śląskim funkcjonuje 69 tys. 265 spółek ogółem, w tym 35 tys. 470 cywilnych, a więc ponad połowa wszystkich (stan na dzień 30 czerwca 2011 r.). Jak widać spółka cywilna jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa autorskie i gospodarstwo rolne – spadek bez podatku.

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy, że dziedziczenie rzeczy i praw majątkowych wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu w urzędzie skarbowym i zapłaceniem podatku. Przedstawiliśmy zasady i okoliczności, w których najbliższa rodzina zostaje zwolniona z tego zobowiązania oraz reguły rachunkowe dotyczące obliczenia podatku od spadku, który otrzymały dalsza rodzina lub osoby obce. Podkreślenia wymagają sytuacje, w których bez względu na stopień pokrewieństwa i wartość majątku spadkowego lub jego części, wybrane składniki spadku nie podlegają podatkowi. Zasadniczym aktem prawnym, który reguluje tę kwestię jest Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Zarejestruj testament i bądź spokojny o majątek. Nowość w dziedziczeniu!

Od 5 października 2011 r. ruszył Notarialny Rejestr Testamentów (NORT). To nowe rozwiązanie ma na celu ustalenie, czy zmarła osoba pozostawiła po sobie testament. Rejestr ma dawać gwarancję, że żaden testament nie pozostanie nieznany, i tym samym ma ułatwić jego ujawnienie po śmierci testatora.

Kto może zarejestrować testament? Jak działa rejestr? Kto i kiedy ma do niego dostęp? Ile wynoszą opłaty? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w tym  artykule.

Darowizna od osoby obcej – ile zapłacę podatku?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której projektantka mody i właścicielka butiku Dorota, podarowała swojej najlepszej pracownicy, księgowej Annie suknię wieczorową, ozdobioną drogimi kamieniami o łącznej wartości 40 tys. zł. W tym celu kobiety podpisały umowę darowizny. Czy Anna będzie musiała zapłacić podatek od darowizny, a jeżeli tak, to w jakiej będzie on wysokości?

Odpowiedź jest twierdząca – obdarowana będzie zobowiązana do zapłaty podatku w wysokości 5 786,30 zł.

Dlaczego?

Samochód w spadku a dziedziczenie ustawowe – kiedy, kto i po kim dziedziczy?

W polskim prawie spadkowym są dwa sposoby dziedziczenia – na mocy ustawy lub na mocy testamentu. Zanim omówiiona zostanie pierwsza droga do objęcia spadku powinniśmy odpowiedzieć na pytanie: kiedy i kto jest zdolny do tego by zostać spadkobiercą?
Zgodnie z artykułem 924 i 925 Kodeksu cywilnego (KC) spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że spadek przechodzi na spadkobierców z mocy prawa, automatycznie z chwilą śmierci spadkodawcy, niezależnie od ich woli lub wiedzy. Jego nabycie następuje bez podjęcia jakiejkolwiek czynności, czy to ze strony spadkobierców, czy to ze strony sądu.

Planowanie spadkowe. Testament i jego rodzaje w polskim prawie

Wielokrotnie w używane są pojęcia „testament” i „dziedziczenie testamentowe”, dlatego artykuł ten i kilka kolejnych poświęcone zostanie ich szczegółowemu omówieniu.

Instytucja testamentu pojawiła się już w starożytnym Rzymie. Dziś, mimo znaczącej roli wpływającej na życie potomnych, rzadko jest stosowana. Pomysł sporządzenia własnego testamentu najczęściej kwitujemy stwierdzeniem „lepiej nie kusić losu”.

Jednak, odrzucając uprzedzenia, warto poznać szczegóły odróżniające dziedziczenie testamentowe od ustawowego – i zastanowić się nad tym, co stanie się z naszym majątkiem po śmierci.

Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE (II filar) – kiedy i jaki zapłacimy podatek?

Od 1999 roku obowiązuje w Polsce system emerytalny, który składa się z trzech segmentów zwanych filarami. Jednym z nich jest Otwarty Fundusz Emerytalny (II filar) zarządzany przez prywatne instytucje, których zadaniem jest pomnażanie wpłacanych składek na indywidualnych rachunkach imiennych swoich członków. Przynależność do OFE jest obowiązkowa dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku. Każda taka osoba ma prawo wybrać sobie fundusz do którego chce przystąpić, a w przypadku braku takiej decyzji zostaje przydzielona do OFE w drodze losowania. Zebrany kapitał w takim funduszu ma być uzupełnieniem emerytury wypłacanej z I filaru. Co stanie się ze zgromadzonymi pieniędzmi, gdy ktoś nie dożyje emerytury?

Konsekwencją śmierci danej osoby jest ustanie członkostwa w Otwartym Funduszu Emerytalnym, co prowadzi do podziału i wypłaty środków zgromadzonych przez cały okres członkostwa.

Spokojna starość i bezpieczna przyszłość, czyli o umowie dożywocia i podatkach

Często żyjący samotnie rodzic zastanawia się nad przekazaniem domu lub mieszkania swojemu dziecku. Jedną z możliwości, którą może wziąć pod uwagę jest darowizna. Ze względu na to, że dokonuje się jej za życia i skutkiem jest wyzbycie się prawa własności, wiele osób waha się przed podjęciem takiej decyzji.  Istotne znaczenie ma tu obawa przed wyłączeniem prawa  zamieszkiwania do końca życia w darowanej nieruchomości. Ten stan niepewności zazwyczaj wynika z trudnych i niejasnych relacji rodzinnych. Dlatego alternatywą, która umożliwi realizację zamiarów jest umowa dożywocia.

Pożyczki i ich opodatkowanie

Czasami zdarza się tak, że domowy lub firmowy „portfel” potrzebuje wsparcia finansowego. Łatwym i szybkim sposobem otrzymania zastrzyku gotówki jest pożyczka. W zależności od okoliczności, ta forma podreperowania budżetu odbywa się często między osobami z najbliższej rodziny. Kodeks cywilny (KC) w artykule 720 reguluję pożyczkę jako umowę, w której „dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę sama ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”.

Otrzymałem samochód i mieszkanie w spadku. Ile zapłacę podatku?

Każdy spadkobierca będący osobą fizyczną, który nabywa spadek w drodze dziedziczenia zostaje zobowiązany do zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Wejście w życie zmian w prawie 1 stycznia 2007 roku, a dokładniej Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, spowodowało, że osoby z kręgu najbliższej rodziny mogą liczyć na zwolnienie z płacenia daniny na rzecz państwa po spełnieniu określonych warunków. Niezależną przesłanką tego, by skorzystać z tego uprawnienia jest śmierć spadkodawcy po 1 stycznia 2007 roku. W przypadku osób z dalszej rodziny i osób obcych obciążenie podatkiem zależeć będzie od stopnia pokrewieństwa ze zmarłym. Im bliższe, tym zobowiązanie do zapłaty niższe.

Darowizna, czyli jak za życia przekazać bliskim pieniądze, samochód lub mieszkanie?

Wielokrotnie każdy zadaje sobie pytanie w jaki sposób, zgodny z prawem może obdarować wartościowym składnikiem majątku przyjaciela czy osobę z bliskiej rodziny. Prostą i powszechną formą przekazania mieszkania czy samochodu jest darowizna. Jest to typowa umowa prawa cywilnego, a więc nie może być dokonana wbrew woli drugiej osoby.

Kodeks cywilny (KC) reguluje ten stosunek w artykule 888 stanowiąc, że „przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”. Oznacza to, że osoba obdarowana nie ma obowiązku czynić niczego na rzecz dokonującego darowizny.

©2012 Kancelaria Partnerska Gabrysz i Doradcy. Dalsze rozpowszechnianie materiałów umieszczonych na tej stronie nie jest dozwolone.